Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Persona Grata

Van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten met Persona Grata welke onderdeel uitmaakt van en hieronder wordt genoemd als Peter Groot Kormelink Events.

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING
ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
ARTIKEL 5. RECHTEN
ARTIKEL 6. PRIJZEN
ARTIKEL 7. BETALINGEN
ARTIKEL 8. ANNULERING
ARTIKEL 9. KLACHTEN
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING
ARTIKEL 11. ONTBINDING
ARTIKEL 12. OVERMACHT
ARTIKEL 13. ONVERBINDENDHEID /HIATEN
ARTIKEL 14. GESCHILLEN
Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:
a. ” Peter Groot Kormelink Events”, de rechtspersoon Peter Groot Kormelink.
b. “de Opdrachtgever”, degene die Peter Groot Kormelink Events een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer artiest(en),musicus/ musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin;
c. “de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens Peter Groot Kormelink Events heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten.
d. “de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Peter Groot Kormelink Events heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
e. ”de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier.
f. ”Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Peter Groot Kormelink Events en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
g. ”Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
h. ”Uitkoopsom”, zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting.
i ”Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Peter Groot Kormelink Events, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Peter Groot Kormelink Events niet, tenzij deze vooraf expliciet door Peter Groot Kormelink Events schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien Peter Groot Kormelink Events ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland gedeponeerd bij de K.V.K. te ‘s -Gravenhage onder nr 606/1998 dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden voorzover het de horecadiensten betreft een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
4. Indien Peter Groot Kormelink Events ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, een overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten, in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van de KNV, dan hebben de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV busvervoer gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nr. 12/2002 ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden van de KNV, voorzover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Peter Groot Kormelink Events zijn steeds vrijblijvend.
2. Peter Groot Kormelink Events zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Peter Groot Kormelink Events.
3. Indien Peter Groot Kormelink Events het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Peter Groot Kormelink Events, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.
4. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Peter Groot Kormelink Events daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 4 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Peter Groot Kormelink Events, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Peter Groot Kormelink Events, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
3. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Peter Groot Kormelink Events. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Peter Groot Kormelink Events een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Peter Groot Kormelink Events gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f. dat, indien de artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Peter Groot Kormelink Events van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd. Peter Groot Kormelink Events zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders;
5. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een [gratis] eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
c. dat de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Peter Groot Kormelink Events.
7a. Peter Groot Kormelink Events behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat Peter Groot Kormelink Events hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Peter Groot Kormelink Events het recht het desbetreffende optreden
door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Peter Groot Kormelink Events(gedeeltelijk) te annuleren.
8. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Peter Groot Kormelink Eventsgesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 5. RECHTEN
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Peter Groot Kormelink Eventsontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Peter Groot Kormelink Events. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Groot Kormelink Events van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6. PRIJZEN
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Peter Groot Kormelink Events prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Peter Groot Kormelink Events gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Peter Groot Kormelink Events heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Peter Groot Kormelink Events verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Peter Groot Kormelink Events tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Peter Groot Kormelink Events in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Peter Groot Kormelink Events het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Peter Groot Kormelink Events voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. Peter Groot Kormelink Events is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Peter Groot Kormelink Events te verschaffen.
8. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Peter Groot Kormelink Events nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. ANNULERING
1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Peter Groot Kormelink Events gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Peter Groot Kormelink Events mede te delen.
2a. In het geval de Opdrachtgever de met Peter Groot Kormelink Events gesloten overeenkomst méér dan 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 80 % (tachtig procent) van het totale factuurbedrag jegens Peter Groot Kormelink Events verschuldigd.
2b. Indien de Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen voor het evenement de overeenkomst met Peter Groot Kormelink Events (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.
2c. Artikel 7 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen
conform dit artikel lid 2.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Peter Groot Kormelink Events volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 9 KLACHTEN.
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering
van enige verplichting uit hoofde van de met Peter Groot Kormelink Eventsgesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Peter Groot Kormelink Events per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Peter Groot Kormelink Events geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
1. Peter Groot Kormelink Events kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Peter Groot Kormelink Events of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Peter Groot Kormelink Events enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Peter Groot Kormelink Events uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. Peter Groot Kormelink Events is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Peter Groot Kormelink Events of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Peter Groot Kormelink Events voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Peter Groot Kormelink Events, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Peter Groot Kormelink Events ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Peter Groot Kormelink Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van Peter Groot Kormelink Events om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Peter Groot Kormelink Events, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Peter Groot Kormelink Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 11. ONTBINDING
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Peter Groot Kormelink Events gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12. OVERMACHT
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Peter Groot Kormelink Events diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Peter Groot Kormelink Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de Artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Peter Groot Kormelink Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Peter Groot Kormelink Events.
2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Peter Groot Kormelink Events in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Peter Groot Kormelink Events hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een nietverbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de nietverbindende bepaling.

Artikel 14 GESCHILLEN.
1. Op de door Peter Groot Kormelink Events gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Peter Groot Kormelink Events en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement Groningen bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Kies uit een andere regio

Een dagvoorzitter die binding heeft met een bepaalde regio omdat hij of zij daar woont of dagvoorzitters die de omgeving kennen omdat ze daar zijn opgegroeid, zijn ideaal om een boodschap over te brengen of discussies te leiden. Zij kennen de taal, de humor, de sfeer en weten wat er speelt.

Waarom kiezen voor Persona Grata?

  • Meedenken over de perfecte dagvoorzitter
  • Direct contact met alle dagvoorzitters
  • Bureau met ervaring voor, op en achter het podium
  • Snelle communicatie
  • Heldere prijs

Niet gevonden wat u zoekt?

Vul het formulier in en wij helpen u vrijblijvend om tot een perfecte match te komen!

Open formulier
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

Snel naar

Dagvoorzitterspreker.nl scoort een 4,6 / 5 op basis van 15 beoordelingen.

Contact Persona Grata

  • Persona Grata
  • Klaas Schipperlaan 37
  • 9731 KC Groningen

Aanmelden nieuwsbrief